PR

쓰는 즐거움,

쓰는 기쁨

공지&뉴스

엄선된 품질의 미쓰비시연필 한국판매 주식회사 제품을 만나보세요.

22.02「유니볼원」한정판 Classic color 출시
2022-02-08

2022. 2월 출시

 

 

유니볼원 클래식컬러  세트 출시! 

레트로한 감성을 담은 한정판 컬러들만 모았습니다.

 

 


* 0.38 / 0.5MM​ 두가지 굵기 모두 출시되었습니다.


 

<유니볼원 클래식컬러 시리즈>

American Diner  상품보기

French Antique  상품보기 

High Color Modern  상품보기 

 

---------------------------------------------------------------------------


구매처 문의는 유니 인스타그램(@uni_official_kr)을 통해 문의 부탁드립니다.